இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் 17-6-21

Updated On

இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் (சென்னை)

June-17-2021

சென்னை இன்றைய 22 கேரட் தங்க விலை நிலவரம் – ஒரு கிராம் தங்கம் விலை நிலவரம்(ரூ.)

  கிராம் 22 கேரட் தங்கம் இன்று 22 கேரட் தங்கம் நேற்று 22 கேரட் தங்கத்தின் தினசரி விலை மாற்றம்
1 கிராம் ₹4,515 ₹4,575 ₹-60
8 கிராம் ₹36,120 ₹36,600 ₹-480
10 கிராம் ₹45,150 ₹45,750 ₹-600
100 கிராம் ₹4,51,500 ₹4,57,500 ₹-6,000

சென்னை இன்றைய 24 கேரட் தங்க விலை நிலவரம் – ஒரு கிராம் தங்கம் விலை நிலவரம்(ரூ.)

  கிராம் 24 கேரட் தங்கம் இன்று 24 கேரட் தங்கம் நேற்று 24 கேரட் தங்கத்தின் தினசரி விலை மாற்றம்
1 கிராம் ₹4,925 ₹4,990 ₹-65
8 கிராம் ₹39,400 ₹39,920 ₹-520
10 கிராம் ₹49,250 ₹49,900 ₹-650
100 கிராம் ₹4,92,500 ₹4,99,000 ₹-6,500

சென்னை வெள்ளி விலை

சென்னை இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம் – ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை நிலவரம்(ரூ.)

  கிராம் வெள்ளி விலை இன்று வெள்ளி விலை நேற்று வெள்ளி விலையில் தினசரி விலை மாற்றங்கள்
1 கிராம் ₹75.10 ₹76.20 ₹-1.10
8 கிராம் ₹600.80 ₹609.60 ₹-8.80
10 கிராம் ₹751 ₹762 ₹-11
100 கிராம் ₹7,510 ₹7,620 ₹-110திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore