திருக்குறள் - 807     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: pazhaimai

அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார் அன்பின்
வழிவந்த கேண்மை யவர்.

குறள் 807 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"azhivandha seyyinum anparaar anpin" Thirukkural 807 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


அன்புடன் தொன்றுதொட்டு வந்த உறவை உடையவர், அழிவுதரும் செயல்களை பழகியவர் செய்த போதிலும் தம் அன்பு நீங்காமலிருப்பர்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தமக்கு அழிவுவரும் கருமங்களைப் பழைய நட்டோர் செய்தாராயினும் அவரோடு உள்ள அன்புவிடார்: முற்காலத்து அன்பின் வழியாக வந்த நட்பையுடையவர். இது கேடுவருவன செய்யினும் அமைய வேண்டு மென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் - நட்டார் தமக்கு அழிவு வந்தவற்றைச் செய்தாராயினும் அவர் மாட்டு அன்பு ஒழியார்; அன்பின் வழிவந்த கேண்மையவர் - அன்புடனே பழையதாய் வந்த நட்பினை உடையார். ('அழி' என்பது முதனிலைத் தொழிற்பெயர். அழிவு - மேற்சொல்லிய கேடுகள். இவை இரண்டு பாட்டானும் கேடு செய்தக்கண்ணும் நட்பு விடற்பாற்றன்று என்பது கூறப்பட்டது.).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


அன்பின் வழிவந்த கேண்மையவர்-அன்போடு கூடிப் பழைமையாக வந்த நட்பையுடையார்; அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார்-தம் நண்பர் தமக்கு அழிவு தருவனவற்றைச் செய்தாராயினும் அவர்பால் அன்பு நீங்கார். 'அழி' முதனிலைத் தொழிற்பெயர். 'அழிவா' முதனிலை. உம்மை இழிவு சிறப்பு. இன்னா செயினும் விடுதற் கரியாரைத் துன்னார் துறத்தல் தவறுவதோ-துன்னருஞ்சீர் விண்குத்து நீள்வரை வெற்ப களைபவோ கண்குத்திற் றென்றுதங் கை."

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தம் நண்பர் தமக்கு அழிவு தருவனவற்றையே செய்தாலும் நெடுங்காலமாக நட்பை உடையவர் நண்பர்மீது தாம் கொண்ட அன்பை விட்டுவிடமாட்டார்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தம்முடன் பழகியவர்கள் தமக்கே எதிராக அழிவுதரும் காரியத்தைச் செய்தாலும்கூட அன்பின் அடிப்படையில் நட்புக் கொண்டவர் அதற்காக அந்த அன்பை விலக்கிக் கொள்ள மாட்டார்.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


அழிவை தரும் செயலை செய்தாலும் அன்பில் இருந்து விலக மாட்டார் அன்பினால் நட்பு பாராட்டுபவர்.

Thirukkural in English - English Couplet:


Waters True friends, well versed in loving ways,
Cease not to love, when friend their love betrays.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


Those who have (long) stood in the path of affection will not give it up even if their friends cause (them) their ruin.

ThiruKural Transliteration:


azhivandha seyyinum anpaRaar anpin
vazhivandha kaeNmai yavar.

திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore