திருக்குறள் - 53     அதிகாரம்: 

இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை?.

குறள் 53 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"illadhen illaval maanpaanaal ulla" Thirukkural 53 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


மனைவி நற்பண்பு உடையவளானால் வாழ்க்கையில் இல்லாதது என்ன? அவள் நற்பண்பு இல்லாதவளானால் வாழ்க்கையில் இருப்பது என்ன?.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


ஒருவனுக்கு மனையாள் மாட்சிமையுடையாளானால் எல்லாமிலனேயாயினும் இல்லாதது யாது? மனையாள் மாட்சிமை இல்லாளானால் எல்லாமுடையானாயினும் உண்டானது யாது?.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


இல்லவள் மாண்பு ஆனால் இல்லது என் - ஒருவனுக்கு இல்லாள் நற்குண நற்செய்கையள் ஆயினக்கால் இல்லாதது யாது? இல்லவள் மாணாக்கடை உள்ளது என் - அவள் அன்னள் அல்லாக்கால் உள்ளது யாது? ('மாண்பு' எனக்குணத்தின் பெயர் குணிமேல் நின்றது. இவை இரண்டு பாட்டானும் இல்வாழ்க்கைக்கு வேண்டுவது இல்லாளது மாட்சியே, பிற அல்ல என்பது கூறப்பட்டது.).

ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


இல்லவள் மாண்பு ஆனால் இல்லது என் - ஒருவனுடைய மனைவி நற்குண நற்செய்கைச் சிறப்புடையவளானால் அவனுக்கு இல்லாதது எது?; இல்லவள் மாணாக்கடை உள்ளது என் - அம்மனைவி அச்சிறப்பில்லாதவளானால் அவனுக்கு உள்ளது எது? மாண்பு என்னும் பண்பின் பெயர் பண்பியின்மேல் நின்றது. இல்லறத்திற்கு முதன்மையாக வேண்டுவது மனைவியின் குணச் சிறப்பே என்பது இதனாற் கூறப்பட்டது.

திருக்குறளார் வீ. முனிசாமி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


மணவை சிறப்புடையவளாக இருந்துவிட்டால் அவ் இல்வாழ்க்கையில் இல்லாத தொன்றுமில்லை. அவளை மனைக்குரிய சிறப்பு இல்லாதவளாகி விட்டால் இல்லறத்தில் உள்ளது ஒன்றுமில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் உடையவனாய் மனைவி அமைந்துவிட்டால் ஒருவனுக்கு இல்லாததுதான் என்ன? அமையாவிட்டால் அவனிடம் இருப்பதுதான் என்ன?.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நல்ல பண்புடைய மனைவி அமைந்த வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கும். அப்படியொரு மனைவி அமையாத வாழ்க்கையில் எதுவுமே இருக்காது.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


இல்லை என்பதே இல்லத்தாளின் குணமாக இருந்தால், உள்ளது எது இல்லத்தாளை விட துன்பம் தரும் ஒன்று.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


இல்லாள் சிறந்தவளானால் இல்லாதது என்பது என்ன? இல்லவள் சிறந்தவள் அல்லாதபோது உள்ளதுதான் என்ன?

Thirukkural in English - English Couplet:


There is no lack within the house, where wife in worth excels,
There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


If his wife be eminent (in virtue), what does (that man) not possess ? If she be without excellence, what does (he) possess ?.

ThiruKural Transliteration:


illadhen illavaL maaNpaanaal uLLadhen
illavaL maaNaak Kadai?.

திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore