திருக்குறள் - 139     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: ozhukkamutaimai

ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்.

குறள் 139 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"ozhukka mutaiyavarkku ollaavae theeya" Thirukkural 139 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தீய சொற்களைத் தவறியும் தம்முடைய வாயால் சொல்லும் குற்றம், ஒழுக்கம் உடையவர்க்குப் பொருந்தாததாகும்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தீமைபயக்குஞ் சொற்களை மறந்தும் தம்வாயாற் சொல்லுதல் ஒழுக்க முடையார்க்கு இயலாது.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


வழுக்கியும் தீய வாயால் சொலல் - மறந்தும் தீய சொற்களைத் தம் வாயால் சொல்லும் தொழில்கள்; ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லா - ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு முடியா. (தீய சொற்களாவன: பிறர்க்குத் தீங்கு பயக்கும் பொய் முதலியனவும், வருணத்திற்கு உரிய அல்லனவும் ஆம். அவற்றது பன்மையால், சொல்லுதல் தொழில் பலவாயின. சொல் சாதியொருமை. சொல் எனவே அமைந்திருக்க வாயால் என வேண்டாது கூறினார், 'நல்ல சொற்கள் பயின்றது' எனத் தாம் வேண்டியதன் சிறப்பு முடித்தற்கு, இதனை வடநூலார் 'தாற்பரியம்' என்ப.).

ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் - Thirukkural Meaning in Tamil


வழுக்கியும் தீய வாயால் சொலல் - மறந்தும் தீய சொற்களைத் தம் வாயாற் சொல்லும் சொலவுகள் ; ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லா - ஒழுக்கமுடைய உயர்ந்தோர்க்கு இயலா . வழுக்குதல் கால்தவறுதல்போல் வாய்தவறுதல் ; அதாவது மறத்தல் . ' வாயால் ' என்று வேண்டாது கூறியது , ' செம்பொருள் கண்டார் வாய்ச்சொல் ' என்பதிற்போல ( கூக ) நல்ல சொற்களே ' பயின்ற தன்மையை உணர்த்தற்கு . ஏகாரம் தேற்றம் . ' சொலல் ' பால்பகாவஃறிணைப் பெயர் .

திருக்குறளார் வீ. முனிசாமி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நல்லொழுக்கமுள்ள பெரியவர்களுக்கு மறந்துங்கூடத் தீமை தாரும் சொற்களை சொல்லுவதென்பது முடியாததாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


மறந்தும் தீய சொற்களைத் தம் வாயால் கூறுவது, ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு முடியாது.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தவறியும்கூடத் தம் வாயால் தகாத சொற்களைச் சொல்வது ஒழுக்கம் உடையவர்களிடம் இல்லாத பண்பாகும்.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


ஒழுக்கமானவர்கள் தீமையானவற்றை தவறியும் வாயில் கூட சொல்லுவது இல்லை.

Thirukkural in English - English Couplet:


It cannot be that they who 'strict decorum's' law fulfil,
E'en in forgetful mood, should utter words of ill.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


Those who study propriety of conduct will not speak evil, even forgetfully.

ThiruKural Transliteration:


ozhukka mutaiyavarkku ollaavae theeya
vazhukkiyum vaayaaR solal.

திருத்தமிழ்
© 2022 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore