முருங்கைக்காய் சாம்பார் - ThiruTamil

Many Useful Articles are Posted under the முருங்கைக்காய் சாம்பார்! Get More Latest Information for this Topic "முருங்கைக்காய் சாம்பார்" at ThiruTamil!

முருங்கைக்காய் சாம்பார் / Drumstick Sambar

முருங்கைக்காய் பார்த்தாலே அதில் சாம்பார் வைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் தோன்றும். குறிப்பாக நமது தமிழ்நாட்டில் முருங்கைக

On September 5, 2021

By Priya

திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore