திருக்குறள் - 889     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: utpakai

எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு.

குறள் 889 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"etpaka vanna sirumaiththae aayinum" Thirukkural 889 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


எள்ளின் பிளவைப் போன்ற சிறிய அளவு உடையதே ஆனாலும், ஒரு குடியை அழிக்கவல்ல கேடு உட்பகையில் உள்ளதாகும்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


எள்ளின் பிளவு போன்ற சிறுமைத்தேயாயினும் உடனே வாழும் பகையினான் ஒருவர்க்குக் கேடு உளதாம். இது பகை சிறிதென் றிகழற்க வென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


உட்பகை எட்பகவு அன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும் - அரசனது உட்பகை அவன் பெருமையை நோக்க எள்ளின் பிளவை ஒத்த சிறுமை உடைத்தேயாயினும்; கேடு உள்ளதாம் - பெருமையெல்லாம் அழிய வரும் கேடு அதன் அகத்ததாம். (எத்துணையும் பெரிதாய கேடு, தனக்கு எல்லை வருந்துணையும் எத்துணையும் சிறிதாய உட்பகையுள்ளே அடங்கியிருந்து, வந்தால் வெளிப்பட்டு நிற்கும் என்பதாம். இதனான் அது, சிறிது என்று இகழப்படாது என்பது கூறப்பட்டது.).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


உட்பகை எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும் - உட்பகை சிறிய கூலப் பொருளான எள்ளின் பகுதிபோன்ற சிற்றளவினதேயாயினும்; கேடு உள்ளது ஆம் - வலிமை மிக்க தனிப்பட்டவனையும் குடும்பம் அல்லது அரசையும் அழிக்க வல்லதாம். நஞ்சு சிறிதளவினதாயினும் பெரிய யானையையுங் கொன்று விடுவதுபோல , உட்பகை எத்துணைச் சிற்றளவினதேனும் பெரிய குடியையும் அரசையும் அழித்துவிட வல்லதாதலால் ,அதன் சிறுமைபற்றி இகழக்கூடாதென்பதாம்.ஏகாரம் தேற்றம்.உம்மை இழிவு சிறப்பு.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


எள்ளின் பிளவு போல உட்பகை சிறியதாக இருக்கலாம்; என்றாலம் உட்பகை உள்ள கட்சிக்குள்ளேயே அதன் கேடும் இருக்கிறதாம்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


எள்ளின் பிளவுபோன்று சிறிதாக இருந்தாலும் உட்பகையால் பெருங்கேடு விளையும்.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


உட்பகை எள்ளளவே சிறுமையான தானலும் உள்ளதற்கு எல்லாம் கேடு உண்டாக்கும்.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


ஒருவனது உட்பகை, அவன் பெருமையை நோக்க, எள்ளின் பிளவு போன்று சிறிதானது என்றாலும், அதனாலும், அவன் பெருமை எல்லாம் பின் காலத்தில் கெட்டுவிடும்

Thirukkural in English - English Couplet:


Though slight as shred of 'seasame' seed it be,
Destruction lurks in hidden enmity.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


Although internal hatred be as small as the fragment of the sesamum (seed), still does destruction dwell in it.

ThiruKural Transliteration:


etpaka vanna siRumaiththae aayinum
utpakai uLLadhaanG kaedu.

திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore