1330 திருக்குறள் : 133 அதிகாரங்கள் | Thirukkural Tamil & English Meanings


TIRUKKURAL Meaning in tamil and English for 1330 Kurals. Read the First 10 Thirukkurals to last thirukural with best meanings from top Authors.

We've added the English meaning of Tirukkural! With transliteration, you can read many easy thirukkural in tamil.


1330 குறள்களுக்கு தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் திருக்குறள் அர்த்தம். முதல் 10 திருக்குறள் முதல் கடைசித் திருக்குறள் வரை சிறந்த ஆசிரியர்களின் சிறந்த அர்த்தங்களுடன் படிக்கவும்.

திருக்குறளின் ஆங்கில அர்த்தத்தைச் சேர்த்துள்ளோம்!


திருக்குறளின் மூன்று பால்கள்:

குறளின் உரைகளில் காணப்படும் துணைப்பிரிவுகளான "இயல்" பாகுபாடுகள் திருவள்ளுவருக்கு பின்னர் வந்த உரையாசிரியர்களால் செய்யப்பட்டவை!

  • அதிகாரங்கள் 1–4: பாயிரம்
  • அதிகாரங்கள் 5–24: இல்லறவியல்
  • அதிகாரங்கள் 25–38: துறவறவியல்
  • அதிகாரங்கள் 39–63: அரசியல்
  • அதிகாரங்கள் 64–95: அங்கவியல்
  • அதிகாரங்கள் 96–108: ஒழிபியல்
  • அதிகாரங்கள் 109–115: களவியல்
  • அதிகாரங்கள் 116–133: கற்பியல்

அறத்துப்பால் / Virtue Virtue
பொருட்பால் / Wealth Wealth
காமத்துப்பால் / Love Love
திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore