அதிகாரம் 78 : படைச்செருக்கு | Pataichcherukku Adhikaram - Tamil Meaning

அதிகாரம் 78 : படைச்செருக்கு. List of 10 thirukurals from Pataichcherukku Adhikaram. Get the best meaning of 771-780 Thirukkurals from top Authors in tamil and English Meaning online.

771

Kural 771 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

எந்தன் முன் நிற்காதீர், தோற்பீர். பலர் என்தன் முன் நின்று நடுகல்லாய் நின்றுவிட்டனர்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 771 விளக்கம்
772

Kural 772 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

காட்டு முயலுக்கு எய்தும் அம்பை விட பிழைத்துவிடும் யானைமேல் எய்தல் இனிது.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 772 விளக்கம்
773

Kural 773 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

சிறந்த ஆண்மை என்பது அடுத்தவர் துன்பம் துடைத்தல், அதிலும் பகைவருக்கு உதவுதல் மற்றுமோர் உயர்வு.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 773 விளக்கம்
774

Kural 774 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

வீரன் தனது கையில் இருந்த வேலை யானைமேல் பாய்ச்சிய பின்பு அடுத்த வேல் தனது உடல் மேல் இருப்பதால் நகைத்துக் கொள்வான்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 774 விளக்கம்
775

Kural 775 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

கவனமாய் விரிந்த விழிகளின் இமைகள் தன்மீது எறிந்த வேல் கண்டும் ஒட்டாது திடமான மனிதற்கு.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 775 விளக்கம்
776

Kural 776 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

வெற்றித் தழும்பு ஏற்படாத நாட்களை வீணாக கழித்த நட்களாக கணக்கிடுவார்கள் வீரர்கள்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 776 விளக்கம்
777

Kural 777 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

பரவும் புகழுக்காக உயிரையும் துறப்பவர்கள், காலின் அணிகலன்களை விலக்கிய நடனப்பெண் போன்றவர்கள்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 777 விளக்கம்
778

Kural 778 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

தேவை என்றால் உயிருக்கு அஞ்சாத மறவர் தன் அரசன் தடுத்தாலும் சீர் குறைவது இல்லை.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 778 விளக்கம்
779

Kural 779 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

சவாலை சாதிக்க தயங்கம் இல்லாமல் சாகக்கூடியவரை யார் பிழைத்தார் என்று தண்டிப்பது.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 779 விளக்கம்
780

Kural 780 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

காப்பவர் கண்களில் நீர்மல்கச் செய்யும் மரணம் கண்டதால் அத்தகைய மரணம் இரந்தாவது பெறும் தகுதியுடையதாகிறது.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 780 விளக்கம்

Chapter - ThiruKKural in English

771

Kural 771 Meaning in English

O my foes, stand not before my leader; (for) many are those who did so but afterwards stood (in the shape of) statues.

Kural 771 Meaning (Explanation)
772

Kural 772 Meaning in English

It is more pleasant to hold the dart that has missed an elephant than that which has hit hare in the forest.

Kural 772 Meaning (Explanation)
773

Kural 773 Meaning in English

The learned say that fierceness (incontest with a foe) is indeed great valour; but to become a benefactor in case of accident (to a foe) is the extreme (limit) of that valour.

Kural 773 Meaning (Explanation)
774

Kural 774 Meaning in English

The hero who after casting the lance in his hand on an elephant, comes (in search of another) will pluck the one (that sticks) in his body and laugh (exultingly).

Kural 774 Meaning (Explanation)
775

Kural 775 Meaning in English

Is it not a defeat to the valiant to wink and destroy their ferocious look when a lance in cast at them (by their foe) ?.

Kural 775 Meaning (Explanation)
776

Kural 776 Meaning in English

The hero will reckon among wasted days all those on which he had not received severe wounds.

Kural 776 Meaning (Explanation)
777

Kural 777 Meaning in English

The fastening of ankle-ring by those who disire a world-wide renown and not (the safety of) their lives is like adorning (themselves).

Kural 777 Meaning (Explanation)
778

Kural 778 Meaning in English

The heroes who are not afraid of losing their life in a contest will not cool their ardour, even if the king prohibits (their fighting).

Kural 778 Meaning (Explanation)
779

Kural 779 Meaning in English

Who would reproach with failure those who seal their oath with their death ?.

Kural 779 Meaning (Explanation)
780

Kural 780 Meaning in English

If (heroes) can so die as to fill with tears the eyes of their rulers, such a death deserves to be obtained even by begging.

Kural 780 Meaning (Explanation)

Pataichcherukku Adhikaram - Kural Transliteration

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore