அதிகாரம் 77 : படைமாட்சி | Pataimaatchi Adhikaram - Tamil Meaning

அதிகாரம் 77 : படைமாட்சி. List of 10 thirukurals from Pataimaatchi Adhikaram. Get the best meaning of 761-770 Thirukkurals from top Authors in tamil and English Meaning online.

761

Kural 761 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

உட்பிரிவுகள் சிறப்பாக அமைந்து இடையுறுக்கு அஞ்சாத வெற்றிக் கொள்ளும் படை அடைந்தால் அதுவே அரசனின் ஆதாரங்களுக்கு முதன்மையானது.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 761 விளக்கம்
762

Kural 762 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

போர்களத்தில் இடையுறுக்கு அஞ்சாத நெஞ்சுறுதியை கைவிடாது காப்பது பழம்பெரும் படையை தவிர மற்றவைக்கு அரிதானது.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 762 விளக்கம்
763

Kural 763 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

நாகத்தின் சப்தம் கேட்டே எல்லாவற்றையும் விட்டோடும் எலிக்கூட்டம் போல் நற்படையால் பகை அழியும்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 763 விளக்கம்
764

Kural 764 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

அழிவற்றதாகவும், அச்சமுடன் விலகாமலும், வந்த வேலையை கடிணமுடன் சாதிப்பதுவே படை.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 764 விளக்கம்
765

Kural 765 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

இன்றே மரணம் என்றே ஆனலும் கூட்டமாய் எதிர்க்கும் ஆற்றல் உடையதுவே படை.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 765 விளக்கம்
766

Kural 766 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

வீரம், மானம், இறுதி வரை தேவையானவைகள், தெளிவான முடிவு என நான்கும் அவசியமானது படைக்கு.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 766 விளக்கம்
767

Kural 767 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

வாழைத்தார் அடுக்கியது போல் படைக்களத்தில் போரை வழிநடத்த அறிந்திருக்க வேண்டும்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 767 விளக்கம்
768

Kural 768 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

வெற்றிபெரும் தன்மையும், அதற்கான ஆற்றலும் இல்லை என்றாலும், அதன் அமைப்பு முறையால் வெற்றி வாய்ப்பு உண்டாகும்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 768 விளக்கம்
769

Kural 769 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

குழப்பமும், வேண்டப்படாத வெறுப்பும், தேவையை சந்திக்கமுடியா வறுமையும், இல்லாத படையே வெல்லும்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 769 விளக்கம்
770

Kural 770 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

நிலையான மன உறுதி உடைய மனிதர்கள் நிறைய இருப்பினும் வழிநடத்தும் தலைமக்கள் சரியாக அமையாவிட்டால் வெற்றி இல்லை.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 770 விளக்கம்

Chapter - ThiruKKural in English

761

Kural 761 Meaning in English

The army which is complete in (its) parts and conquers without fear of wounds is the chief wealth of the king.

Kural 761 Meaning (Explanation)
762

Kural 762 Meaning in English

Ancient army can alone have the valour which makes it stand by its king at the time of defeat, fearless of wounds and unmindful of its reduced strength.

Kural 762 Meaning (Explanation)
763

Kural 763 Meaning in English

What if (a host of) hostile rats roar like the sea ? They will perish at the mere breath of the cobra.

Kural 763 Meaning (Explanation)
764

Kural 764 Meaning in English

That indeed is an army which has stood firm of old without suffering destruction or deserting (to the enemy).

Kural 764 Meaning (Explanation)
765

Kural 765 Meaning in English

That indeed is an army which is capable of offering a united resistance, even if Yama advances against it with fury.

Kural 765 Meaning (Explanation)
766

Kural 766 Meaning in English

Valour, honour, following in the excellent-footsteps (of its predecessors) and trust-worthiness; these four alone constitute the safeguard of an army

Kural 766 Meaning (Explanation)
767

Kural 767 Meaning in English

That is an army which knowing the art of warding off an impending struggle, can bear against the dust-van (of a hostile force).

Kural 767 Meaning (Explanation)
768

Kural 768 Meaning in English

Though destitute of courage to fight and strength (to endure), an army may yet gain renown by the splendour of its appearance.

Kural 768 Meaning (Explanation)
769

Kural 769 Meaning in English

An army can triumph (over its foes) if it is free from diminution; irremediable aversion and poverty.

Kural 769 Meaning (Explanation)
770

Kural 770 Meaning in English

Though an army may contain a large number of permanent soldiers, it cannot last if it has no generals.

Kural 770 Meaning (Explanation)

Pataimaatchi Adhikaram - Kural Transliteration

திருத்தமிழ்
© 2022 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore