திருக்குறள் - 1041     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: nalkuravu

இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின்
இன்மையே இன்னா தது.

குறள் 1041 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"inmaiyin innaadhadhu yaadhenin inmaiyin" Thirukkural 1041 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


வறுமையைப் போல் துன்பமானது எது என்று கேட்டால், வறுமையைப் போல் துன்பமானது வறுமை ஒன்றே ஆகும்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நல்குரவுபோல இன்னாதது யாதெனின் நல்குரவுபோல இன்னாதது தானே. (தானே - நல்குரவே). இது தன்னை யொத்த இன்னாதது பிறிதில்லை யென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


இன்மையின் இன்னாதது யாது எனின் - ஒருவனுக்கு வறுமை போல இன்னாதது யாது என்று வினவின்; இன்மையின் இன்னாதது இன்மையே - வறுமை போல இன்னாதது வறுமையே, பிறிதில்லை. (இன்னாதது - துன்பஞ்செய்வது. ஒப்பது இல்லை எனவே, மிக்கது இன்மை சொல்ல வேண்டாவாயிற்று).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


இன்மையின் இன்னாதது யாது எனின்- ஒருவனுக்கு வறுமையைப் போலத் துன்பந்தருவது எதுவென்று வினவின்; இன்மையின் இன்னாதது இன்மையே- வருமையைப் போலத் துன்பந்தருவது வறுமையே, வேறொன்றுமில்லை. ஒப்பதின்மை மிக்க தின்மையையும் உடனுணர்த்திற்று. இதில் வந்துள்ள சொல்லணி சொற்பொருட் பின் வருநிலை; பொருளணி தன்னுவமை.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


இன்மையை விடக் கொடியதுஎது என்றால், இல்லாமையை விடக் கொடியது இல்லாமையே.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


வறுமைத் துன்பத்துக்கு உவமையாகக் காட்டுவதற்கு வறுமைத் துன்பத்தைத் தவிர வேறு துன்பம் எதுவுமில்லை.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


இல்லாமையைவிட துன்பமானது என்ன என்றால் இல்லாமையில் இல்லாமையே துன்பமானது. (வறுமையை விட கொடியது வறுமையே).

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


ஒருவனுக்கு வறுமையைப் போலத் துன்பம் தருவது யாதென்றால், அந்த வறுமையைப் போலத் துன்பந்தருவது, அந்த வறுமையேயன்றி, யாதுமில்லை.

Thirukkural in English - English Couplet:


You ask what sharper pain than poverty is known;
Nothing pains more than poverty, save poverty alone.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


There is nothing that afflicts (one) like poverty.

ThiruKural Transliteration:


inmaiyin innaadhadhu yaadhenin inmaiyin
inmaiyae innaa thadhu.

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore