திருக்குறள் - 1118     அதிகாரம்: 

மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி.

குறள் 1118 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"maadhar mukampoal olivida vallaiyael" Thirukkural 1118 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


திங்களே! இம் மாதரின் முகத்தைப் போல உண்ணால் ஒளி வீச முடியுமானால், நீயும் இவள் போல் என் காதலுக்கு உரிமை பெறுவாய்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


மதியே! நீ இம்மாதர் முகம்போல ஒளிவிட வல்லையாயின் நீயும் எம்மாற் காதலிக்கப்படுதி. வாழி- அசை. இது மறுப்போயினதாய முகமென்று கூறப்பட்டது.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


(இதுவும் அது.) மதி வாழி - மதியே வாழ்வாயாக; மாதர் முகம் போல ஒளி விடவல்லையேல் காதலை - இம்மாதர்முகம் போல யான் மகிழும் வகை ஒளிவீச வல்லையாயின், நீயும் என் காதலையுடையையாதி ('மறு உடைமையின் அது மாட்டாய்; மாட்டாமையின் என்னால் காதலிக்கவும்படாய்', என்பதாம். 'வாழி' இகழ்ச்சிக் குறிப்பு.).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


( இதுவுமது ) மதி - வெண்ணிலாவே ! மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல் - இப்பெண்ணின் முகம்போலத் தேய்தல் வளர்தலின்றியும் களங்கமின்றியும் என்றும் ஒரு தன்மைத்தாய் விளங்க உனக்கு இயலுமாயின் ; வாழி - நீ நீடு வாழ்வாயாக ! ; காதலை - அன்று நீயும் என் காதலையுடையையா யிருப்பாய். நீ அங்ஙனம் விளங்கமாட்டாயாதலின் , என் வாழ்த்திற்கும் காதற்கும் உரியை யல்லை யென்பதாம் .

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நிலவே! நீ வாழ்க! என் மனைவியின் முகம்போல் நான் மகிழும்படி ஒளிவீசுவாய் என்றால் நீயும் என் காதலைப் பெறுவாய்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


முழுமதியே! என் காதலுக்குரியவளாக நீயும் ஆக வேண்டுமெனில், என் காதலியின் முகம் போல ஒளிதவழ நீடு வாழ்வாயாக.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பெண்கள் முகம் போல் ஒளிவிட திறன் உண்டாக வேண்டும் என்றால் காதலை வாழ்த்து நிலாவே.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


மதியமே! இப் பெண்ணின் நல்லாளின் முகத்தைப் போல நீயும் ஒளிவிடுவதற்கு வல்லமை உடையையானால், நீயும் என்னால் காதலிக்கப்படுவாய்! நீதான் வாழ்க!

Thirukkural in English - English Couplet:


Farewell, O moon! If that thine orb could shine
Bright as her face, thou shouldst be love of mine.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


If you can indeed shine like the face of women, flourish, O moon, for then would you be worth loving ?.

ThiruKural Transliteration:


maadhar mukampoal oLivida vallaiyael
kaadhalai vaazhi madhi.

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore