திருக்குறள் - 1113     அதிகாரம்: 

முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம்
வேலுண்கண் வேய்த்தோ ளவட்கு.

குறள் 1113 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"murimaeni muththam muruval verinhaatram" Thirukkural 1113 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


மூங்கில் போன்ற தோளை உடைய இவளுக்குத் தளிரே மேன், முத்தே பல், இயற்கை மணமே மணம், வேலே மை உண்ட கண்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தளிர்போலும் மேனி: முத்துப்போலும் முறுவல்: நறுநாற்றம் போலும் நாற்றம்: வேல்போலும் உண்கண்: வேயொத்த தோளினை யுடையாளுக்கு. இது நிறமும், எயிறும், நாற்றமும், கண்ணின் வடிவும், தோளும் புகழ்ந்து கூறிற்று.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


(கூட்டுதலுற்ற பாங்கற்குத் தலைமகன் தலைமகளது இயல்பு கூறியது.) வேய்த்தோளவட்கு - வேய் போலும் தோளினையுடையவட்கு; மேனி முறி - நிறம் தளிர் நிறமாயிருக்கும்; முறுவல் முத்தம் - பல் முத்தமாயிருக்கும்; நாற்றம் வெறி - இயல்பாய நாற்றம் நறுநாற்றமாயிருக்கும்; உண்கண் வேல் - உண்கண்கள் வேலாயிருக்கும் (பெயரடையானும் ஓர் இயல்பு கூறப்பட்டது. முறி, முறுவல் என்பன ஆகுபெயர். உருவக வகையால் கூறினமையின், புனைந்துரையாயிற்று, 'நின்னாற் கருதப்பட்டாளை அறியேன்' என்று சேண்படுத்த தோழிக்குத் தலைமகன் சொல்லியதூஉம் ஆம்.).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


( கூட்டுதற் குடம்பட்ட பாங்கற்குத் தலைமகன் தலைமகளதியல்பு கூறியது . ) வேய்த்தோளவட்கு - பசுமூங்கில் போலுந் தோளினையுடையவட்கு ; மேனி முறி - உடம்பு மாந்தளிர் நிறமாயிருக்கும் ; முறுவல் முத்தம் - பல் வெண்முத்துப் போன்றிருக்கும் ; நாற்றம் வெறி - இயல்பான மணம் நறுமணமாயிருக்கும் ; உண்கண் வேல் - மையூட்டிய கண்கள் வேல்போற் கூராயிருக்கும் . பெயராலும் ஒர் இயல்பு கூறப்பட்டது . ' முறி ' ' முறுவல் ' ஆகு பெயர்கள் . உவமைகள் வுருவக வடிவிற் கூறப்பட்டன . இத்துறை உன்னாற் கருதப்பட்டவளை அறியேனென்று சேட்படுத்திய தோழிக்குத் தலைமகன் சொன்னதுமாம் .

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


மூங்கில் போன்ற தோளை உடைய அவளுக்கு மேனி இளந்தளிர்; பல்லோ முத்து; உடல் மணமோ நறுமணம்; மையூட்டப் பெற்ற கண்களோ வேல்!.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


முத்துப்பல் வரிசை, மூங்கிலனைய தோள், மாந்தளிர் மேனி, மயக்கமூட்டும் நறுமணம், மையெழுதிய வேல்விழி; அவளே என் காதலி!.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


முறிந்தவிடும் அளவிற்கு இளகுவான உடல், மென்மையான முத்தம், சிறு சப்தமுடன் சிலுங்கல், என்மிது கொள்ளும் ஆர்வம், அவளது வாசனை, வேல் போன்ற கண், மூங்கில் போன்ற தோள் என பல சிறப்பு அவளுக்கு.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


அவளுக்கு, மேனியோ தளிர் வண்ணம்; பல்லோ முத்து; இயல்பான மணமோ நறுமணம்; மையுண்ட கண்கள் வேல் போன்றவை; தோள்களோ மூங்கில் போன்றவை!

Thirukkural in English - English Couplet:


As tender shoot her frame; teeth, pearls; around her odours blend;
Darts are the eyes of her whose shoulders like the bambu bend.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


The complexion of this bamboo-shouldered one is that of a shoot; her teeth, are pearls; her breath, fragrance; and her dyed eyes, lances.

ThiruKural Transliteration:


muRimaeni muththam muRuval veRinhaatram
vaelun-kaN vaeyththoa Lavatku.

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore