திருக்குறள் - 1097     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: kuripparidhal 2

செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
உறாஅர்போன்று உற்றார் குறிப்பு.

குறள் 1097 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"seraaach chirusollum setraarpoal noakkum" Thirukkural 1097 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பகை கொள்ளாத கடுஞ்சொல்லும், பகைவர் போல் பார்க்கும் பார்வையும் புறத்தே அயலார் போல் இருந்து அகத்தே அன்பு கொண்டவரின் குறிப்பாகும்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


செறுதலில்லாக் கடுஞ்சொல்லும், செற்றார்போல நோக்குதலும், அன்புறாதார் போல அன்புற்றாரது குறிப்பென்று கொள்ளப்படும். இஃது அன்பின்மை தோற்ற நில்லாமையின் உடன்பாடென்று தேறியது.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


(இதுவும் அது.) செறாஅச் சிறு சொல்லும் - பின் இனிதாய் முன் இன்னாதாய சொல்லும்; செற்றார் போல் நோக்கும் - அகத்துச் செறாதிருந்தே புறத்துச் செற்றார் போன்ற வெகுளி நோக்கும்; உறாஅர் போன்று உற்றார் குறிப்பு - நொதுமலர் போன்று நட்பாயினார்க்கு ஒரு குறிப்புப்பற்றி வருவன. (குறிப்பு: ஆகுபெயர். இவை உள்ளே ஒரு பயன் குறித்துச் செய்கின்றன இயல்பல்ல ஆகலான், இவற்றிற்கு அஞ்ச வேண்டா என்பதாம்.).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


இதுவுமது செறாச் சிறுசொல்லும் - உண்மையாக வெறுப்புக் கொள்ளாத போலிக்கடுஞ்சொல்லும் ; செற்றார்போல் நோக்கும் - அகத்திற் பகையாதிருந்தே புறத்திற் பகைத்தார் போற் பார்க்குஞ் சினப்பார்வையும்; உறார்போன்று உற்றார் குறிப்பு- அயலார்போல் நடித்து அன்பராயிருப்பவரிடம் ஒரு கருத்துப்பற்றி நிகழ்வனவாம். இவை இயல்பல்லாது உள்ளத்துட் குறித்த ஒரு பயன்நோக்கிச் செய்கின்றன வாதலின், இவற்றாற் கலங்கவேண்டிய தின்று என்பதாம். 'குறிப்பு' ஆகுபெயர். 'செறா அர்', 'உறா அர்' இசை நிறையளபெடைகள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


(ஆம். இப்போது தெரிகிறது) கோபம் இல்லாமல் பேசும் பேச்சும், பகைவர் போன்ற பார்வையும், யாரே போலத் தோன்றி நட்பாவார் காட்டும் அடையாளங்கள்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பகையுணர்வு இல்லாத கடுமொழியும், பகைவரை நோக்குவது போன்ற கடுவிழியும், வெளியில் அயலார் போல நடித்துக்கொண்டு உள்ளத்தால் அன்பு கொண்டிருப்பவரை அடையாளம் காட்டும் குறிப்புகளாகும்.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


விலகாத சிறிய சொல்லும் விலக்கச் செய்யும் பார்வையும் உறவற்றவர் போன்ற உறவு பாரட்டுவதற்கான குறிப்பு.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


நம்மை உள்ளத்திலே சினவாதவரின் சொல்லும், சினந்தார் போலப் பார்க்கும் பார்வையும், அயலார்போல் உள்ளத்திலுள்ள ஒரு குறிப்பாலே வருவன.

Thirukkural in English - English Couplet:


The slighting words that anger feign, while eyes their love reveal.
Are signs of those that love, but would their love conceal.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


Little words that are harsh and looks that are hateful are (but) the expressions of lovers who wish to act like strangers.

ThiruKural Transliteration:


seRaaach chiRusollum setraarpoal noakkum
uRaaarpoandru utraar kuRippu.

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore