திருக்குறள் - 1094     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: kuripparidhal 2

யான்நோக்கும் காலை நிலன்நோக்கும் நோக்காக்கால்
தான்நோக்கி மெல்ல நகும்.

குறள் 1094 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"yaannhoakkum kaalai nilannhoakkum noakkaakkaal" Thirukkural 1094 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


யான் நோக்கும் போது அவள் நிலத்தை நோக்குவாள், யான் நோக்காத போது அவள் என்னை நோக்கி மெல்லத் தனக்குள் மகிழ்வாள்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


யான் தன்னைப்பார்க்குங்கால் தான் நிலத்தைப் பார்க்கும்; யான் பாராத விடத்துத் தான்பார்த்துத் தோன்றாமை நகும். மெல்ல நகுதல்- முகிழமுகிழ்த்தல்.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


(நாணினாலும் மகிழ்ச்சியினாலும் அறிந்தது.) யான் நோக்குங்காலை நிலன் நோக்கும் - யான் தன்னை நோக்குங்கால் தான் எதிர்நோக்காது இறைஞ்சி நிலத்தை நோக்காநிற்கும்; நோக்காக்கால் தான் நோக்கி மெல்ல நகும் - அஃது அறிந்து யான் நோக்காக்கால் தான் என்னை நோக்கித் தன்னுள்ளே மகிழா நிற்கும். (மெல்ல வெளிப்படாமல், மகிழ்ச்சியால் புணர்தற் குறிப்பு இனிது விளங்கும். 'மெல்ல நகும்' என்பதற்கு முறுவலிக்கும் என்று உரைப்பாரும் உளர்.).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


[ தலைமகள் காதலை நாணினாலும் மகிழ்சியாலும் அறிந்த்து ] யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும்- நான் அவளை நோக்கும்போது அவள் எதிர்நோக்காது நாணித் தலைகுனிந்து நிலத்தை நோக்குவாள்; நோக்காக்கால் தான்நோக்கி மெல்ல நகும்-அதைக் கண்டு நான் அவளைநோக்காதபோது அவள் என்னை நோக்கித் தனக்குள் மகிழ்ந்து புன்னகை கொள்வாள். மென்னகையாற் புணர்ச்சி விருப்பம் வெளியாயிற்று.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நான் அவளை பார்க்கும்போது தலைகுனிந்து நிலத்தைப் பார்ப்பாள், நான் பார்க்காதபோதோ என்னைப் பார்த்து மெல்ல தனக்குள்ளே சிரிப்பாள்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நான் பார்க்கும்போது குனிந்து நிலத்தைப் பார்ப்பதும், நான் பார்க்காத போது என்னைப் பார்த்துத் தனக்குள் மகிழ்ந்து புன்னகை புரிவதும் என் மீது கொண்டுள்ள காதலை அறிவிக்கும் குறிப்பல்லவா?.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நான் பார்க்கும் நேரம் நிலத்தை பார்த்தவள் பார்க்காத நேரத்தில் என்னை பார்த்து மெல்ல சிரிக்கிறாள்.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


யான் தன்னைப் பாராத போது என்னை நோக்கி அவள் மெல்ல நகுவாள்; யான் பார்க்கும் பொழுதோ எனக்கு எதிராகப் பாராள்; தலைகவிழ்ந்து நிலத்தையே பார்ப்பாள்!

Thirukkural in English - English Couplet:


I look on her: her eyes are on the ground the while:
I look away: she looks on me with timid smile.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


When I look, she looks down; when I do not, she looks and smiles gently.

ThiruKural Transliteration:


yaannhoakkum kaalai nilannhoakkum noakkaakkaal
thaannhoakki mella nagum.

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore