அற்புதங்கள் நிகழ்த்தும் - ThiruTamil

Many Useful Articles are Posted under the அற்புதங்கள் நிகழ்த்தும்! Get More Latest Information for this Topic "அற்புதங்கள் நிகழ்த்தும்" at ThiruTamil!

35 காயத்ரி மந்திரங்கள் | all god gayatri mantra

அனைத்து கடவுள்களுக்கும் உரிய 35 காயத்ரி மந்திரங்கள்   1. விநாயகர் காயத்ரி மந்திரம் ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே வக்ர துண்டாய தீமஹி

On September 16, 2021

By Priya

திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore