திருக்குறள் - 65     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: pudhalvaraip perudhal

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.

குறள் 65 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"makkalmeyt theendal utarkinpam matru" Thirukkural 65 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


மக்களின் உடம்பைத் தொடுதல் உடம்பிற்கு இன்பம் தருவதாகும்: அம் மக்களின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டால் செவிக்கு இன்பம் தருவதாகும்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தம்மக்கள் தமதுடம்பினைச் சார்தல் தம்முடம்பிற் கின்பமாம்: அவர் சொற்களைக் கேட்டல் செவிக்கின்பமாம்.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


உடற்கு இன்பம் மக்கள்மெய் தீண்டல் - ஒருவன் மெய்க்கு இன்பமாவது மக்களது மெய்யைத் தீண்டுதல்; செவிக்கு இன்பம் அவர் சொல் கேட்டல் - செவிக்கு இன்பமாவது அவரது சொல்லைக் கேட்டல். ('மற்று' வினைமாற்று. மக்களது மழலைச் சொல்லே அன்றி அவர் கற்றறிவுடையராய்ச் சொல்லுஞ் சொல்லும் இன்பமாகலின், பொதுப்படச் 'சொல்' என்றார். 'தீண்டல்', 'கேட்டல்' என்னும் காரணப்பெயர்கள் ஈண்டுக் காரியங்கள்மேல் நின்றன.).

ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் - பெற்றோர்க்குத் தம் குழந்தைகளின் உடம்பைத் தொடுதல் தம் உடலுக்கு இன்பம்; அவர் சொல் கேட்டல் செவிக்கு இன்பம் - அவரது மழலைச் சொற்கேட்டல் தம் செவிக்கு இன்பம். 'மற்று' வினைமாற்று. இங்கு இன்பத்திற்குக் கரணியம், பெற்றோரின் காதலொடு குழந்தைகளின் உடம்பு நொய்ம்மையும் குரல் மழலைமையுமாம்.

திருக்குறளார் வீ. முனிசாமி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


ஒருவனுடைய உடம்புக்கு இன்பமாவது தனது மக்களுடைய உடம்பினைத் தொடுதலாகும். அவர்களுடைய சொற்களைக் கேட்டல் செவிக்கு இன்பமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பெற்ற பிள்ளைகளின் உடலைத் தழுவுவது உடலுக்கு இன்பம். அவர்களின் பேச்சைக் கேட்பது காதிற்கு இன்பம்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தம் குழந்தைகளைத் தழுவி மகிழ்வது உடலுக்கு இன்பத்தையும், அந்தக் குழந்தைகளின் மழலை மொழி கேட்பது செவிக்கு இன்பத்தையும் வழங்கும்.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


குழந்தைகள் தன்னை தீண்டுவது உடலுக்கு இன்பம் மேலும் அவர்கள் சொல் கேட்பது காதிற்கு இன்பம்.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


தம் மக்களின் உடம்பைத் தொடுதல் உலகுக்கு இன்பமாகும்

Thirukkural in English - English Couplet:


To patent sweet the touch of children dear;
Their voice is sweetest music to his ear.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


The touch of children gives pleasure to the body, and the hearing of their words, pleasure to the ear.

ThiruKural Transliteration:


makkaLmeyt TheeNdal utaRkinpam matruavar
soRkaettal inpam sevikku.

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore