திருக்குறள் - 1012     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: naanutaimai

ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு.

குறள் 1012 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"oonudai echcham uyirkkellaam vaeralla" Thirukkural 1012 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


உணவும், உடையும் எஞ்சி நிற்கும் மற்றவையும், எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவானவை, மக்களின் சிறப்பியல்பாக விளங்குவது நாணுடைமையே ஆகும்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


உணவும் உடையும் ஒழிந்தனவும் புன்மக்க ளெல்லார்க்கும் வேண்டும்; தலைமக்களுக்கு விசேடமாக வேண்டுவது நாணுடைமை. இது நாணம் வேண்டுமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல - ஊணும் உடையும் அவை யொழிந்தனவும் மக்களுயிர்க்கெல்லாம் பொது; மாந்தர் சிறப்பு நாண் உடைமை - நன்மக்கட்குச் சிறப்பாவது நாணுடைமையே, அவையல்ல. (ஒழிந்தன - உறக்கமும் அச்சமும் காமமும். சிறப்பு - அவ்வுயிர்களின் வேறுபாடு. 'அச்சம்' என்று பாடமோதுவாரும் உளர்.).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல - உணவும் உடையும் அவை யொழிந்த பிறவும் மக்களுயிர்க் கெல்லாம் பொதுவாக வுரியனவாம்; நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு- ஆயின், நாணுடைமையோ நன்மக்கட்கே சிறப்பாக வுரியதாம். ஊணுடையொழிந்தன அணி மனை பேச்சு கல்வி முதலியன.'அச்சம் ' என்னும் பாடம் சரியானதன்று.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


உணவு, உடை இன்னும் பிற சிறப்புகள், எல்லா மனிதர்க்கும் ஒன்றே; நல்ல மனிதர்க்குச் சிறப்பாவது நாண் உடைமையே.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


உடை போன்ற அனைத்தும் எல்லோருக்கும் பொதுவான தேவைகளாக அமைகின்றன; ஆனால் சிறப்புக்குரிய தேவையாக இருப்பது, பிறரால் பழிக்கப்படும் செயல்களைத் தவிர்த்து வாழும் நாணுடைமைதான்.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


உடல் தேவையும் தேவையற்றதை வெளியேற்றுவதும் உயிர் உள்ள அனத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கிறது.ஆனால் நாணுடைமை மனிதர்களின் தனிச்சிறப்பு.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


ஊணும் உடையும் அவையொழிந்த பிறவும் உலகத்து மக்கள் உயிர்க்கு எல்லாம் பொதுவானவை.

Thirukkural in English - English Couplet:


Food, clothing, and other things alike all beings own;
By sense of shame the excellence of men is known.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


Food, clothing and the like are common to all men but modesty is peculiar to the good.

ThiruKural Transliteration:


ooNudai echcham uyirkkellaam vaeRalla
naaNudaimai maandhar siRappu.

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore