Kolaru Pathigam Lyrics in Tamil | கோளறு பதிகம் பாடல் வரிகள்

Updated On

கோளறு பதிகம் பாடல்கள் | kolaru pathigam lyrics in tamil

கோளறு பதிகம் வேயுறு தோளிபங்கன்

வேயுறு தோளிபங்கன் பாடல் வரிகள் (முதல் பாடல்) | Veyuru tholi pangan lyrics tamil

வேயுறு தோளி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
மிகநல்ல வீணை தடவி
மாசறு திங்கள் கங்கை முடிமேல ணிந்தென்
உளமேபு குந்த அதனால்
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன்வியாழம் வெள்ளி
சனிபாம்பி ரண்டு முடனே
ஆசறு நல்ல நல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியார வர்க்கு மிகவே.

 

நவகிரக கோளறு பதிகம் (இரண்டாம் பாடல்  )

என்பொடு கொம்பொ டாமை இவைமார்பி லங்க
எருதேறி ஏழை யுடனே
பொன்பொதி மத்த மாலை புனல்சூடி வந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
ஒன்பதொ டொன்றொ டேழு பதினெட்டொ டாறும்
உடனாய நாள்க ளவைதாம்
அன்பொடு நல்ல நல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

Kolaru Pathigam in Tamil Lyrics (மூன்றாம் பாடல்)

உருவளர் பவள மேனி ஒளிநீற ணிந்து
உமையோடும் வெள்ளை விடைமேல்
முருகலர் கொன்றை திங்கள் முடிமேல ணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
திருமகள் கலைய தூர்தி செயமாது பூமி
திசைதெய்வ மான பலவும்
அருநெறி நல்ல நல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

கோளறு பதிகம் நான்காம் பாடல்

மதிநுதல் மங்கை யோடு வடபாலி ருந்து
மறையோதும் எங்கள் பரமன்
நதியொடு கொன்றை மாலை முடிமேல ணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
கொதியுறு காலன் அங்கி நமனோடு தூதர்
கொடுநோய்கள் ஆன பலவும்
அதிகுண நல்ல நல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

கோளறு பதிகம் ஐந்தாம் பாடல்

வாள்வரி அதள தாடை வரிகோவ ணத்தர்
மடவாள் தனோடும் உடனாய்
நாண்மலர் வன்னி கொன்றை நதிசூடி வந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
கோளரி உழுவை யோடு கொலையானை கேழல்
கொடுநாக மோடு கரடி
ஆளரி நல்ல நல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

கோளறு பதிகம் ஆறாம் பாடல்

செப்பிள முலைநன் மங்கை ஒருபாக மாக
விடையேறு செல்வ னடைவார்
ஒப்பிள மதியும் அப்பும் முடிமேல ணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
வெப்பொடு குளிரும் வாதம் மிகையான பித்தும்
வினையான வந்து நலியா
அப்படி நல்ல நல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

கோளறு பதிகம் ஏழாம் பாடல்

வேள்பட விழிசெய் தன்று விடைமேலி ருந்து
மடவாள் தனோடும் உடனாய்
வாண்மதி வன்னி கொன்றை மலர்சூடி வந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
ஏழ்கடல் சூழ் இலங்கை அரையன்த னோடும்
இடரான வந்து நலியா
ஆழ்கடல் நல்ல நல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

கோளறு பதிகம் எட்டாம் பாடல்

பலபல வேட மாகும் பரன்நாரி பாகன்
பசுவேறும் எங்கள் பரமன்
சலமக ளோடெ ருக்கு முடிமேல ணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
மலர்மிசை யோனும் மாலும் மறையோடு தேவர்
வருகால மான பலவும்
அலைகடல் மேரு நல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

கோளறு பதிகம் ஒன்பதாம் பாடல்

கொத்தலர் குழலி யோடு விசயற்கு நல்கு
குணமாய வேட விகிர்தன்
மத்தமும் மதியு(ம்) நாகம் முடிமேல ணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
புத்தரொ டமணை வாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல்
திருநீறு செம்மை திடமே
அத்தகு நல்ல நல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே!

கோளறு பதிகம் பத்தாம் பாடல்

தேனமர் பொழில்கொள் ஆலை விளைசெந்நெல் துன்னி
வளர்செம்பொன் எங்கும் திகழ
நான்முகன் ஆதி யாய பிரமாபு ரத்து
மறைஞான ஞான முனிவன்
தானுறு கோளும் நாளும் அடியாரை வந்து
நலியாத வண்ணம் உரை செய்
ஆன சொல் மாலை ஓதும் அடியார்கள் வானில்
அரசாள்வர் ஆணை நமதே.

Kolaru Pathigam Lyrics in English

Veyuru tholi pangan vitamunta kantan
Mikanalla veenai thatavi
Maasaru thingal kangai mutimel anindhu en
Ulame pukundha adhanaal
Gnaayiru thingal sevvaai pudhan viyaazhan velli
Sanipaam pirantum utane
Aasaru nalla nalla avainalla nalla
Atiyaaravarkku mikave
Enpotu kompotaamai ivai maarpilanga
Erudheri yezhai yutane
Ponpodhi maththamaalai punalsooti vandhen
Ulame pukundha adhanaal
Onpadho tondrotezhu papadhinetto taarum
Utanaaya naalka lalavaidhaam
Anpotu nallanalla avainalla nalla
Atiyaararavarkku mikave.

Uruvalar pavalameni olinee raranindhu
Umaiyotum vellai vitaimel
Murukakalar kondraidhingal mutimelalanindhen
Ulame pukundha adhanaal
Thirumakal kalaiyayadhoordhi seyamaadhu poomi
Thisai theyvamaana palavum
Arunedhi nallanalla avai nallanalla
Atiyaararavarkku mikave.

Madhinudhan mangaiyotu vatavaa lirundhu
Maraiyodhu mengal paraman
Nadhiyotu kondraimaalai mutimel anindhen
Ulame pukundha adhanaal
Kodhiyuru kaalan angi namanotu thoodhar
Kotunoikalaana palavum
Adhikunam nallanalla avai nallanalla
Atiyaararavarkku mikave.

Nanjasani kantanendhai matavaal thanotum
Vitaiyeru nangal paraman
Thunjirul vanni kondrai mutimel anindhen
Ulame pukundha adhanaal
Venjina avunarotum urumitiyum minnum
Mikaiyaana poodhamamavaiyum
Anjitum nallanalla avai nallanalla
Atiyaararavarkku mikave.

Vaalvari adhaladhaatai vari kovanaththar
Matavaal thanotum utanaai
Naalmalar vanni kondrai nadhisooti vandhen
Ulame pukundha adhanaal
Kolalari uzhuvaiyotu kolaiyaanai kezhal
Kotu naakamotu karati
Aalalari nallanalla avai nallanalla
Atiyaararavarkku mikave.

Seppila mulainanmangai orupaakamaaka
Vitaiyeru selva nataivaar
Oppila madhiyum appum mutimel anindhen
Ulame pukundha adhanaal
Veppotu kulirum vaadha mikaiyaanana piththum
Vinaiyaana vandhu naliyaa
Appati nallanalla avai nallanalla
Atiyaararavarkku mikave.

Velpata vizhiseydhendru vitaimelirundhu
Matavaal thanotum utanaai
Vaalmadhi vanni kondrai malarsooti vandhen
Ulame pukundha vadhadhanaal
Ezhkatal soozhilangai araiyan raranotum
Itaraana vandhu naliyaa
Aazhkatal nallanalla avai nallanalla
Atiyaararavarkku mikave.

Palapala vetamaakum paranaari paakan
Pasuverum engal paraman
Salamaka loterukku mutimel anindhen
Ulame pukundha adhanaal
Malarmisai yonumaalum maraiyotu thevar
Varukaala maana palavum
Alaikatal merunalla avai nallanalla
Atiyaararavarkku mikave.

Koththalalar kuzhaliyotu visaiyarku nalku
Kunamaaya veta vikirdhan
Maththamum madhiyumnaaka mutimel anindhen
Ulame pukundha adhanaal
Puththaro tatamanaivaadhil azhivikkum annal
Thiruneeru semmai thitame
Aththaku nallanalla avai nallanalla
Atiyaararavarkku mikave.

Thenamar pozhilkol aalai vilaisennel thunni
Valar sempon engum thikazha
Naanmukan aadhiyaaya piramaa puraththu
Maraignaana gnaana munivan
Thaanuru kolum naalum atiyaarai vandhu
Naliyaadha vannam uraisey
Aana solmaalai yodhum atiyaarkal vaanil
Arasaalvar aanai namadhe.திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore