உயிர் எழுத்து சொற்கள் | Uyir Eluthu Sorkal in Tamil

Updated On

உயிர் எழுத்துக்கள் சொற்கள்

“யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்” என்பது பாரதியின் வாக்கு. அதுபோல தமிழ் மொழிக்கும்,  தமிழ் எழுத்திற்கும் தனி சிறப்பு உண்டு. அவ்வாறு சிறப்பு வாய்ந்த தமிழ் மொழியை நமது குழந்தைகளுக்கும் படிக்கவும், எழுதவும், பேசவும் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.

நமது குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் விதமாக, உயிர் எழுத்துக்களான அ, ஆ, இ, ஈ வரிசை எழுத்துக்களின் சொற்கள் இந்த பதிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது உயிர் எழுத்து சொற்கள் பயிற்சிக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

உயிர் எழுத்துக்கள் சொற்கள் 50

உயிர் எழுத்துக்கள் 12 எழுத்திற்கும் தனித்தனியான பதிவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அ வரிசை சொற்கள்

ஆ வரிசை சொற்கள்

இ வரிசை சொற்கள்

ஈ வரிசை சொற்கள்

உ வரிசை சொற்கள்

ஊ வரிசை சொற்கள்

எ வரிசை சொற்கள்

ஏ வரிசை சொற்கள்

ஐ வரிசை சொற்கள்

ஒ வரிசை சொற்கள்

ஓ வரிசை சொற்கள்

ஒள வரிசை சொற்கள்திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore