எ வரிசை சொற்கள் | எ Letter Words in Tamil

Updated On

எ வில் தொடங்கும் சொற்கள் | Tamil Words Starting with எ

முந்தைய பதிவில் ஊ எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்களை பார்த்தோம். தற்போது குறில் எழுத்தான எ-வில் தொடங்கும் சொற்களை பார்ப்போம்.

எ வரிசை சொற்கள் 50 | A Letter Words in Tamil

எறும்பு எருமை
எள் எளிமை
எளிது எலி
ஏழை எண்ணெய்
எருது எழுபது
எண்கள் எலும்பு
எடை எரிமலை
எலுமிச்சை எழுத்துக்கள்
எழுதுதல் எதிர்ச்சொல்
எழுதுகோல் எண்பது
எதிர்காலம் எட்டு
எரிகல் எருக்கம் பூ
எழுந்திரு எறும்புத்தின்னி
எழிலி எரு
எங்கு எச்சில்
எடு எடுத்தல்
எடுத்துக்காட்டு எண்சுவடி
எண்ணிக்கை எதிர்ப்பு
எதிர்கட்சி எதிர்காற்று
எதிர்வாதி எத்தனை
எச்சம் எதிர் நியாயம்
எதிரொலி எதிர்மறை
எழுச்சி எள்ளல்
எரிமருந்து எருவராட்டி
எறித்தல் எறிசக்கரம்

எ வரிசை சொற்கள் 10

எழுதுபடம்
எழுத்திலக்கணம்
எழுத்துநடை
எவை
எவ்வாறு
எழுநூறு
எடுகூலி
எட்டிமரம்
எண்ணெய்க்காப்பு
எட்டையபுரம்

மேலும் அறிய: தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் | Tamil Mei Eluthukkal

எ வரிசை வாய்ப்பாடு | எ வரிசை எழுத்துக்கள்

க் + எ = கெ

ங் + எ = ஙெ

ச் + எ = செ

ஞ் + எ = ஞெ

ட் + எ = டெ

ண் + எ = ணெ

த் + எ = தெ

ந் + எ = நெ

ப் + எ = பெ

ம் + எ = மெ

ய் + எ = யெ

ர் + எ = ரெ

ல் + எ = லெ

வ் + எ = வெ

ழ் + எ = ழெ

ள் + எ = ளே

ற் + எ = றெ

ன் + எ = னெ

எ வரிசை சொற்கள் படங்கள்

எ வரிசை பெயர்கள் | A Letter Names

எழில்

எழிலன்

எழியன்திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore