ஒ வரிசை சொற்கள் | Words Starting With ஒ

Updated On

ஒ வில் தொடங்கும் சொற்கள் | Tamil Words Starting with ஒ

முந்தைய பதிவில் ஐ எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்களை பார்த்தோம். தற்போது, உயிர் எழுத்தில் குறில் எழுத்தான ஒ-வில் தொடங்கும் சொற்களை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

ஒ வரிசை சொற்கள் | O Letter Words in Tamil

ஒன்று ஒட்டகம்
ஒலிபெருக்கி ஒன்பது
ஒட்டகச்சிவிங்கி ஒற்றுமை
ஒளி ஒலி
ஒருவன் ஒழுக்கம்
ஒளிந்து விளையாடுதல் ஒருமை
ஒருமித்தல் ஒளிவட்டம்
ஒடுங்கி ஒடுங்குதல்
ஒருமிப்பு ஒருமைப்பாடு
ஒதுங்கல் ஒடுங்கல்
ஒப்பின்மை ஒப்பு
ஒலித்தல் ஒழுங்கின்மை
ஒழுங்கு ஒளிசெய்தல்
ஒட்டிக்கிரட்டி ஒட்டியம்
ஒட்டுத்திண்ணை ஒட்டுப்பார்த்தல்
ஒட்டுப்புல் ஒட்டுவியாதி

ஒ வரிசை சொற்கள்

ஒருங்கல்
ஒருசார்
ஒருசேர
ஒருபொழுது
ஒற்றை
ஒற்றெழுத்து
ஒலியெழுத்து
ஒலுங்கு
ஒழுக்கவகை
ஒருவுதல்
ஒருசார்

மேலும் அறிய: தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் | Tamil Mei Eluthukkal

ஒ வரிசை வாய்ப்பாடு | ஒ வரிசை எழுத்துக்கள்

க் + ஒ = கொ

ங் + ஒ = ஙொ

ச் + ஒ = சொ

ஞ் + ஒ = ஞொ

ட் + ஒ = டொ

ண் + ஒ = ணொ

த் + ஒ = தொ

ந் + ஒ = நொ

ப் + ஒ = பொ

ம் + ஒ = மொ

ய் + ஒ = யொ

ர் + ஒ = ரொ

ல் + ஒ = லொ

வ் + ஒ = வொ

ழ் + ஒ = ழொ

ள் + ஒ = ளொ

ற் + ஒ = றொ

ன் + ஒ = னொ

ஒ வரிசை சொற்கள் படங்கள்

ஒ வரிசை பெயர்கள் | O Letter Names

ஒளிநிலா

ஒளிப்பிறை 

ஒலிவியாதிருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore