ஐ வரிசை சொற்கள் | Words Starting With ஐ

Updated On

ஐ வில் தொடங்கும் சொற்கள் | Tamil Words Starting with ஐ

முந்தைய பதிவில் ஏ எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்களை பார்த்தோம். தற்போது, உயிர் எழுத்தில் குறில் எழுத்தான ஐ-யில் தொடங்கும் சொற்களை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

ஐ வரிசை சொற்கள் 50 | Ai Letter Words in Tamil

ஐயா ஐந்து
ஐவர் ஐயர்
ஐயம் ஐவர்
ஐங்கோணம் ஐம்பது
ஐயப்பன் ஐம்பூதம்
ஐம்பொறி ஐங்கோல்
ஐஞ்ஞூறு ஐமுகன்
ஐயுறுதல் ஐயாயிரம்
ஐராவதம் ஐம்பால்
ஐதீகம் ஐம்பொறியடக்கி
ஐக்கியம் ஐயனார்
ஐரிணம் ஐந்தானம்
ஐந்தொகை ஐம்பூதியம்
ஐவிரல் ஐந்துறுவாணி
ஐம்பால் ஐப்பசி
ஐயங்கொள்ளல் ஐந்தலைநாகம்

ஐ வரிசை சொற்கள்

ஐராவதயானை
ஐந்தனுருபு
ஐந்தக்கினி
ஐந்தார்
ஐயக்கிளவி
ஐயகோ
ஐரிணம்
ஐயனார்கொடி
ஐவாய்மிருகம்
ஐம்பான்முடி
ஐரோப்பா

மேலும் அறிய: தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் | Tamil Mei Eluthukkal

ஐ வரிசை வாய்ப்பாடு | ஐ வரிசை எழுத்துக்கள்

க் + ஐ = கை

ங் + ஐ = ஙை

ச் + ஐ = சை

ஞ் + ஐ = ஞை

ட் + ஐ = டை

ண் + ஐ = ணை

த் + ஐ = தை

ந் + ஐ = நை

ப் + ஐ = பை

ம் + ஐ = மை

ய் + ஐ = யை

ர் + ஐ = ரை

ல் + ஐ = லை

வ் + ஐ = வை

ழ் + ஐ = ழை

ள் + ஐ = ளை

ற் + ஐ = றை

ன் + ஐ = னை

ஐ வரிசை சொற்கள் படங்கள்

 

ஐ வரிசை பெயர்கள் | Ai Letter Names

ஐங்கரன்

ஐரா

ஐஸ்வன்யாதிருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore