ஊ வரிசை சொற்கள் | ஊ Letter Words in Tamil

Updated On

ஊ வில் தொடங்கும் சொற்கள் | Tamil Words Starting with ஊ

தமிழ் இலக்கணத்தில் எழுத்துகள் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. உயிர், மெய், மற்றும் உயிர்மெய். அந்த வகையில், உயிர் எழுத்தான ஊ என்ற முதன்மை எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்களை  இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

ஊ வரிசை சொற்கள்

Uu  Letter Words in Tamil
ஊஞ்சல் ஊக்கம்
ஊறுகாய் ஊதல்
ஊத்தப்பம் ஊர்வன
ஊர்தி ஊதியம்
ஊசி ஊன்றுகோல்
ஊழியர் ஊக்குவித்தல்
ஊதா நிறம் ஊக்கு
ஊதுபத்தி ஊடகம்
ஊண் ஊமத்தம்பூ
ஊட்டு ஊதுதல்
ஊ வரிசையில் தொடங்கும் சொற்கள்
ஊர் ஊட்டச்சத்து
ஊதாங்குழல் ஊதுகொம்பு
ஊற்று ஊழியர்
ஊர்வலம் ஊர்க்குருவி
ஊது ஊத்து
ஊராட்சி ஊடல்
ஊமை ஊகாரம்
ஊங்கு ஊசல்
ஊசாடுதல் ஊசித்துளை
ஊடுருவல் ஊட்டம்
ஊ என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள்
ஊதாரித்தனம் ஊனாங்கொடி
ஊட்டி ஊமைதேங்காய்
ஊறுகோள் ஊறுநீர்
ஊற்றுநீர் ஊணமுற்றோர்
ஊக்கமுடைமை ஊசிமல்லிகை
ஊர்வசி ஊன்றி
ஊராண்மை ஊரல்
ஊடாட்டம் ஊட்டு
ஊசிப்பாலை ஊசிக்கால்
ஊழ்வினை ஊர்ப்பகை

மேலும் அறிய: தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் | Tamil Mei Eluthukkal

ஊ வரிசை வாய்ப்பாடு | ஊ வரிசை எழுத்துக்கள்

க் + ஊ = கூ

ங் + ஊ = கூ

ச் + ஊ = சூ

ஞ் + ஊ = ஞூ

ட் + ஊ = டூ

ண் + ஊ = ணூ

த் + ஊ = தூ

ந் + ஊ = நூ

ப் + ஊ = பூ

ம் + ஊ = மூ

ய் + ஊ = யூ

ர் + ஊ = ரூ

ல் + ஊ = லூ

வ் + ஊ = வூ

ழ் + ஊ = ழூ

ள் + ஊ = ளூ

ற் + ஊ = றூ

ன் + ஊ = னூ

ஊ வரிசை சொற்கள் படம்

 

ஊ வரிசை பெயர்கள் | Uu Letter Names

ஊர்மிலன்

ஊன்கரன்

ஊதர்க்கினியாள் திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore