உயிர்மெய் எழுத்துகள் | Uyirmei Eluthukkal in tamil

Updated On

உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் 216 | Uyirmei Eluthukkal in Tamil 216

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் என்றால் என்ன?

உயிர் எழுத்தும் மெய் எழுத்தும் சேர்ந்து உயிர்மெய் எழுத்துத் தோன்றும். இதில் மெய் எழுத்து முன்னும் உயிர் எழுத்துப் பின்னும் ஒலிக்கப்படும். பதினெட்டு மெய் எழுத்துகள், பன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துகளோடும் சேர்ந்து, 216(uyirmei eluthukkal total) உயிர்மெய் எழுத்துகள் தோன்றும்.

எடுத்துக்காட்டிற்கு ‘க’ என்ற எழுத்தை எடுத்துக் கொள்வோம்.

‘க்’ என்ற எழுத்து வடிவம் ‘க’ என்ற எழுத்தில் உள்ளது. எனவே இது மெய் எழுத்தைச் சார்ந்து வருகிறது என்பது தெரிய வருகிறது.

‘க’ என்ற எழுத்தைச் சொல்லிப் பாருங்கள்.

க் + அ;
க்அ = க.
‘க்’ என்ற மெய் எழுத்து முதலிலும் ‘அ’ என்ற உயிர் எழுத்து இரண்டாவதாகவும் இணைந்து ஒலிக்கக் ‘க’ என்ற எழுத்து கிடைக்கிறது. எனவே ‘க’ என்ற எழுத்து உயிர், மெய் என்ற இரண்டையும் சேர்ந்து ஒலிக்கும் எழுத்து என்பது தெரிய வருகிறது.

இதுபோலவே  216 எழுத்துகளும் முதல் எழுத்துகளைச் சார்ந்தே ஒலிக்கின்றன.

உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் எத்தனை | Uyirmei Eluthukkal how many

உயிர் எழுத்துக்கள் -12
மெய் எழுத்துக்கள் -18
உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் – 12 x 18 = 216

உயிர்மெய் எழுத்துகள் எடுத்துக்காட்டு

க் என்ற மெய் எழுத்துடன் பன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துகளும் சேர்ந்து பன்னிரண்டு உயிர்மெய் எழுத்துகள் உருவாகின்றன.

மெய்  உயிர்  உயிர்மெய் 
க் + =
க் + = கா
க் + = கி
க் + = கீ
க் + = கு
க் + = கூ
க் + = கெ
க் + = கே
க் + = கை
க் + = கொ
க் + = கோ
க் + ஒள = கெள

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் வகைகள்

உயிர்மெய் எழுத்துகளை பொதுவாக இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவை குறில், நெடில் ஆகியன. அதுமட்டுமல்லாது, மெய் எழுத்துக்களை வகைப்படுத்துவது போலவே வல்லினம், மெல்லினம் மற்றும் இடையினம் என்று மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம்.

  1. உயிர்மெய் குறில் எழுத்துக்கள்
  2. உயிர்மெய் நெடில் எழுத்துக்கள்
  3. வல்லின உயிர்மெய் எழுத்துகள்
  4. மெல்லின உயிர்மெய் எழுத்துகள்
  5. இடையின உயிர்மெய் எழுத்துகள்

உயிர்மெய் குறில் எழுத்துக்கள் எத்தனை

குறுகிய ஒலிகளுடைய எழுத்துகள் குறில் எழுத்துகள் எனப்படும்.

உயிர்மெய் குறில் எழுத்துகள் 90 (உயிர்க் குறில் 5 x 18 மெய் எழுத்துகள்)

அ, இ, உ, எ, ஒ என்ற குறில் உயிர் எழுத்துச் சார்பாகப் பிறக்கும் உயிர்மெய் எழுத்துகள் குறில் எழுத்துகள் ஆகும்.

உயிர்மெய் நெடில் எழுத்துக்கள் எத்தனை

நெடிய ஒலிகளுடைய எழுத்துகள் நெடில் எழுத்துகள் எனப்படும்.

உயிர்மெய் நெடில் எழுத்துகள் 126 (உயிர் நெடில் 7 x 18 மெய் எழுத்துகள்)

ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள என்ற நெடில் எழுத்துகளின் சார்பாகப் பிறக்கும் உயிர்மெய் எழுத்துகள் நெடில் எழுத்துகள் எனப்படும்.

வல்லின உயிர்மெய் எழுத்துகள்

க், ச், ட், த், ப், ற் என்னும் எழுத்துகளைச் சார்ந்து பிறக்கும் உயிர்மெய் எழுத்துகள் வல்லின உயிர்மெய் எழுத்துகள் ஆகும்.

மெல்லின உயிர்மெய் எழுத்துகள்

ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் என்னும் எழுத்துகளைச் சார்ந்து பிறக்கும் உயிர்மெய் எழுத்துகள் மெல்லின உயிர்மெய் எழுத்துகள் எனப்படும்.

இடையின உயிர்மெய் எழுத்துகள்

ய், ர், ல், வ், ழ், ள் என்னும் எழுத்துகளைச் சார்ந்து பிறக்கும் உயிர்மெய் எழுத்துகள் இடையின உயிர்மெய் எழுத்துகள் எனப்படும்.

உயிர்மெய் எழுத்து அட்டவணை | Uyirmei Eluthukkal motham ethanai

க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழொ ழௌ
ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளே ளொ ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் வாய்ப்பாடு

க – வரிசை ங – வரிசை ச – வரிசை
க்+அ=க ங்+அ=ங ச் +அ=ச
க் +ஆ=கா ங்+ஆ=ஙா ச்+ஆ=சா
க் + இ=கி ங்+ இ=ஙி ச்+ இ=சி
க் + ஈ = கீ ங்+ ஈ =ஙீ ச்+ ஈ =சீ
க் + உ=கு ங் + உ=ஙு ச்+ உ=சு
க் + ஊ=கூ ங்+ ஊ=ஙூ ச்+ ஊ=சூ
க் + எ=கெ ங்+ எ=ஙெ ச்+ எ=செ
க் + ஏ=கே ங் + ஏ=ஙே ச்+ ஏ=சே
க் + ஐ=கை ங்+ ஐ=ஙை ச்+ ஐ=சை
க் +ஒ =கொ ங் +ஒ =ஙொ ச்+ஒ =சொ
க் + ஓ=கோ ங்+ ஓ=ஙோ ச்+ ஓ=சோ
க் + ஔ=கௌ ங்+ ஔ=ஙௌ ச்+ ஔ=சௌ

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் வாய்ப்பாடு pdf

ஞ – வரிசை ட – வரிசை ண – வரிசை
ஞ்+அ=ஞ ட்+அ=ட ண்+அ=ண
ஞ்+ஆ=ஞா ட்+ஆ=டா ண்+ஆ=ணா
ஞ்+ இ=ஞி ட்+ இ=டி ண்+ இ=ணி
ஞ்+ ஈ =ஞீ ட்+ ஈ =டீ ண்+ ஈ =ணீ
ஞ்+ உ=ஞு ட்+ உ=டு ண்+ உ=ணு
ஞ்+ ஊ=ஞூ ட்+ ஊ=டூ ண்+ ஊ=ணூ
ஞ்+ எ=ஞெ ட்+ எ=டெ ண்+ எ=ணெ
ஞ்+ ஏ=ஞே ட்+ ஏ=டே ண்+ ஏ=ணே
ஞ்+ ஐ=ஞை ட்+ ஐ=டை ண்+ ஐ=ணை
ஞ்+ஒ =ஞொ ட்+ஒ =டொ ண்+ஒ =ணொ
ஞ்+ ஓ=ஞோ ட்+ ஓ=டோ ண்+ ஓ=ணோ
ஞ்+ ஔ=ஞௌ ட்+ ஔ=டௌ ண்+ ஔ=ணௌ

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் 216

த – வரிசை ந – வரிசை ப – வரிசை
த்+அ=த ந்+அ=ந ப் +அ=ப
த்+ஆ=தா ந்+ஆ=நா ப்+ஆ=பா
த்+ இ=தி ந்+ இ=நி ப்+ இ=பி
த்+ ஈ =தீ ந்+ ஈ =நீ ப்+ ஈ =பீ
த்+ உ=து ந்+ உ=நு ப்+ உ=பு
த்+ ஊ=தூ ந்+ ஊ=நூ ப்+ ஊ=பூ
த்+ எ=தெ ந்+ எ=நெ ப்+ எ=பெ
த்+ ஏ=தே ந்+ ஏ=நே ப்+ ஏ=பே
த்+ ஐ=தை ந்+ ஐ=நை ப்+ ஐ=பை
த்+ஒ =தொ ந்+ஒ =நொ ப்+ஒ =பொ
த்+ ஓ=தோ ந்+ ஓ=நோ ப்+ ஓ=போ
த்+ ஔ=தெள ந்+ ஔ=நெள ப்+ ஔ=பெள

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் அட்டவணை

ம – வரிசை ய – வரிசை ர – வரிசை
ம் + அ=ம ய் + அ=ய ர் +அ=ர
ம் + ஆ=மா ய் + ஆ=யா ர் +ஆ=ரா
ம் + இ=மி ய் + இ=யி ர் + இ=ரி
ம் + ஈ =மீ ய் + ஈ =யீ ர் + ஈ =ரீ
ம் + உ=மு ய் + உ=யு ர் + உ=ரு
ம் + ஊ=மூ ய் + ஊ=யூ ர் + ஊ=ரூ
ம் + எ=மெ ய் + எ=யெ ர் + எ=ரெ
ம் + ஏ=மே ய் + ஏ=யே ர் + ஏ=ரே
ம் + ஐ=மை ய் + ஐ=யை ர் + ஐ=ரை
ம் +ஒ =மொ ய் +ஒ =யொ ர் +ஒ =ரொ
ம் + ஓ=மோ ய் + ஓ=யோ ர் + ஓ=ரோ
ம் + ஔ=மெள ய் + ஔ=யெள ர் + ஔ=ரெள

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் வரிசை

ல – வரிசை வ – வரிசை ழ – வரிசை
ல் +அ=ல வ் + அ=வ ழ் +அ=ழ
ல் +ஆ=லா வ் + ஆ=வா ழ் +ஆ=ழா
ல் + இ=லி வ் + இ=வி ழ் + இ=ழி
ல் + ஈ =லீ வ் + ஈ =வீ ழ் + ஈ =ழீ
ல் + உ=லு வ் + உ=வு ழ் + உ=ழு
ல் + ஊ=லூ வ் + ஊ=வூ ழ் + ஊ=ழூ
ல் + எ=லெ வ் + எ=வெ ழ் + எ=ழெ
ல் + ஏ=லே வ் + ஏ=வே ழ் + ஏ=ழே
ல் + ஐ=லை வ் + ஐ=வை ழ் + ஐ=ழை
ல் +ஒ =லொ வ் + ஒ =வொ ழ் + ஒ =ழொ
ல் + ஓ=லோ வ் + ஓ=வோ ழ் + ஓ=ழோ
ல் + ஔ=லெள வ் + ஔ=வெள ழ் + ஔ=ழௌ

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் அட்டவணை

ள – வரிசை ற – வரிசை ன – வரிசை
ள் + அ=ள ற் + அ=ற ன் + அ=ன
ள் + ஆ=ளா ற் + ஆ=றா ன் + ஆ=னா
ள் + இ=ளி ற் + இ=றி ன் + இ=னி
ள் + ஈ =ளீ ற் + ஈ =றீ ன் + ஈ =னீ
ள் + உ=ளு ற் + உ=று ன் + உ=னு
ள் + ஊ=ளூ ற் + ஊ=றூ ன் + ஊ=னூ
ள் + எ=ளே ற் + எ=றெ ன் + எ=னெ
ள் + ஏ=ளொ ற் + ஏ=றே ன் + ஏ=னே
ள் + ஐ=ளை ற் + ஐ=றை ன் + ஐ=னை
ள் + ஒ =ளொ ற் + ஒ =றொ ன் + ஒ =னொ
ள் + ஓ=ளோ ற் + ஓ=றோ ன் + ஓ=னோ
ள் + ஔ=ளௌ ற் + ஔ=றௌ ன் + ஔ=னௌ

உயிர்மெய் எழுத்துக்களின் மாத்திரை அளவு | uyirmei eluthukkal mathirai

எழுத்துக்களின் ஒலி அளவை பொறுத்து மாத்திரை அளவு கணக்கிடப்படுகிறது.

உயிர்மெய் குறில் மாத்திரை | uyirmei kuril mathirai in tamil

தமிழில் உயிர்மெய் குறில் எழுத்துகள் 90 (உயிர்க் குறில் 5 x 18 மெய் எழுத்துகள்) ஒலிக்கும் மாத்திரை அளவு ஒன்று.

உயிர்மெய் நெடில் மாத்திரை | uyirmei nedil mathirai

உயிர்மெய் நெடில் எழுத்துகள் 126 (உயிர் நெடில் 7 x 18 மெய் எழுத்துகள்) ஒலிக்கும் மாத்திரை அளவு இரண்டு.திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore