அ முதல் ஒள வரை சொற்கள் | அ to ஒள varisai sorkkal in Tamil

Updated On

அ முதல் ஔ வரை வார்த்தைகள்

தமிழ் மொழியில் மொத்தம் 247 எழுத்துக்கள் உள்ளது. உயிர் எழுத்துக்கள், மெய் எழுத்துக்கள், உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் மற்றும் ஆயுத எழுத்துக்கள் என்ற நான்கு வகைகள் உள்ளன. அந்த வகையில் உயிர் எழுத்துகளான அ முதல் ஒள வரை உள்ள எழுத்துக்களில் தொடங்கும் சொற்களை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

அ முதல் ஔ வரை வாய்பாடு

க – வரிசை ங – வரிசை ச – வரிசை
க்+அ=க ங்+அ=ங ச் +அ=ச
க் +ஆ=கா ங்+ஆ=ஙா ச்+ஆ=சா
க் + இ=கி ங்+ இ=ஙி ச்+ இ=சி
க் + ஈ = கீ ங்+ ஈ =ஙீ ச்+ ஈ =சீ
க் + உ=கு ங் + உ=ஙு ச்+ உ=சு
க் + ஊ=கூ ங்+ ஊ=ஙூ ச்+ ஊ=சூ
க் + எ=கெ ங்+ எ=ஙெ ச்+ எ=செ
க் + ஏ=கே ங் + ஏ=ஙே ச்+ ஏ=சே
க் + ஐ=கை ங்+ ஐ=ஙை ச்+ ஐ=சை
க் +ஒ =கொ ங் +ஒ =ஙொ ச்+ஒ =சொ
க் + ஓ=கோ ங்+ ஓ=ஙோ ச்+ ஓ=சோ
க் + ஔ=கௌ ங்+ ஔ=ஙௌ ச்+ ஔ=சௌ

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் வாய்ப்பாடு pdf

ஞ – வரிசை ட – வரிசை ண – வரிசை
ஞ்+அ=ஞ ட்+அ=ட ண்+அ=ண
ஞ்+ஆ=ஞா ட்+ஆ=டா ண்+ஆ=ணா
ஞ்+ இ=ஞி ட்+ இ=டி ண்+ இ=ணி
ஞ்+ ஈ =ஞீ ட்+ ஈ =டீ ண்+ ஈ =ணீ
ஞ்+ உ=ஞு ட்+ உ=டு ண்+ உ=ணு
ஞ்+ ஊ=ஞூ ட்+ ஊ=டூ ண்+ ஊ=ணூ
ஞ்+ எ=ஞெ ட்+ எ=டெ ண்+ எ=ணெ
ஞ்+ ஏ=ஞே ட்+ ஏ=டே ண்+ ஏ=ணே
ஞ்+ ஐ=ஞை ட்+ ஐ=டை ண்+ ஐ=ணை
ஞ்+ஒ =ஞொ ட்+ஒ =டொ ண்+ஒ =ணொ
ஞ்+ ஓ=ஞோ ட்+ ஓ=டோ ண்+ ஓ=ணோ
ஞ்+ ஔ=ஞௌ ட்+ ஔ=டௌ ண்+ ஔ=ணௌ

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் 216

த – வரிசை ந – வரிசை ப – வரிசை
த்+அ=த ந்+அ=ந ப் +அ=ப
த்+ஆ=தா ந்+ஆ=நா ப்+ஆ=பா
த்+ இ=தி ந்+ இ=நி ப்+ இ=பி
த்+ ஈ =தீ ந்+ ஈ =நீ ப்+ ஈ =பீ
த்+ உ=து ந்+ உ=நு ப்+ உ=பு
த்+ ஊ=தூ ந்+ ஊ=நூ ப்+ ஊ=பூ
த்+ எ=தெ ந்+ எ=நெ ப்+ எ=பெ
த்+ ஏ=தே ந்+ ஏ=நே ப்+ ஏ=பே
த்+ ஐ=தை ந்+ ஐ=நை ப்+ ஐ=பை
த்+ஒ =தொ ந்+ஒ =நொ ப்+ஒ =பொ
த்+ ஓ=தோ ந்+ ஓ=நோ ப்+ ஓ=போ
த்+ ஔ=தெள ந்+ ஔ=நெள ப்+ ஔ=பெள

 

ம – வரிசை ய – வரிசை ர – வரிசை
ம் + அ=ம ய் + அ=ய ர் +அ=ர
ம் + ஆ=மா ய் + ஆ=யா ர் +ஆ=ரா
ம் + இ=மி ய் + இ=யி ர் + இ=ரி
ம் + ஈ =மீ ய் + ஈ =யீ ர் + ஈ =ரீ
ம் + உ=மு ய் + உ=யு ர் + உ=ரு
ம் + ஊ=மூ ய் + ஊ=யூ ர் + ஊ=ரூ
ம் + எ=மெ ய் + எ=யெ ர் + எ=ரெ
ம் + ஏ=மே ய் + ஏ=யே ர் + ஏ=ரே
ம் + ஐ=மை ய் + ஐ=யை ர் + ஐ=ரை
ம் +ஒ =மொ ய் +ஒ =யொ ர் +ஒ =ரொ
ம் + ஓ=மோ ய் + ஓ=யோ ர் + ஓ=ரோ
ம் + ஔ=மெள ய் + ஔ=யெள ர் + ஔ=ரெள

 

ல – வரிசை வ – வரிசை ழ – வரிசை
ல் +அ=ல வ் + அ=வ ழ் +அ=ழ
ல் +ஆ=லா வ் + ஆ=வா ழ் +ஆ=ழா
ல் + இ=லி வ் + இ=வி ழ் + இ=ழி
ல் + ஈ =லீ வ் + ஈ =வீ ழ் + ஈ =ழீ
ல் + உ=லு வ் + உ=வு ழ் + உ=ழு
ல் + ஊ=லூ வ் + ஊ=வூ ழ் + ஊ=ழூ
ல் + எ=லெ வ் + எ=வெ ழ் + எ=ழெ
ல் + ஏ=லே வ் + ஏ=வே ழ் + ஏ=ழே
ல் + ஐ=லை வ் + ஐ=வை ழ் + ஐ=ழை
ல் +ஒ =லொ வ் + ஒ =வொ ழ் + ஒ =ழொ
ல் + ஓ=லோ வ் + ஓ=வோ ழ் + ஓ=ழோ
ல் + ஔ=லெள வ் + ஔ=வெள ழ் + ஔ=ழௌ

 

ள – வரிசை ற – வரிசை ன – வரிசை
ள் + அ=ள ற் + அ=ற ன் + அ=ன
ள் + ஆ=ளா ற் + ஆ=றா ன் + ஆ=னா
ள் + இ=ளி ற் + இ=றி ன் + இ=னி
ள் + ஈ =ளீ ற் + ஈ =றீ ன் + ஈ =னீ
ள் + உ=ளு ற் + உ=று ன் + உ=னு
ள் + ஊ=ளூ ற் + ஊ=றூ ன் + ஊ=னூ
ள் + எ=ளே ற் + எ=றெ ன் + எ=னெ
ள் + ஏ=ளொ ற் + ஏ=றே ன் + ஏ=னே
ள் + ஐ=ளை ற் + ஐ=றை ன் + ஐ=னை
ள் + ஒ =ளொ ற் + ஒ =றொ ன் + ஒ =னொ
ள் + ஓ=ளோ ற் + ஓ=றோ ன் + ஓ=னோ
ள் + ஔ=ளௌ ற் + ஔ=றௌ ன் + ஔ=னௌ

அ முதல் ஔ வரை படங்கள்

தமிழ் அ முதல் ஔ வரை ஐந்து சொற்கள்

அ வரிசை சொற்கள்

அணில்
அழகு
அன்பு
அஞ்சல்
அரும்பு

ஆ வரிசை சொற்கள்

ஆயுதம்
ஆட்டம்
ஆமை
ஆயுதம்
ஆகாயம்

இ வரிசை சொற்கள்

இஞ்சி
இயற்கை
இன்பம்
இனிமை
இன்று

ஈ வரிசை சொற்கள்

ஈரல்
ஈகை
ஈட்டி
ஈசல்
ஈச்சமரம்

உ வரிசை சொற்கள்

உலகம்
உடுக்கை
உறவு
உயரம்
உபசாரம்

ஊ வரிசை சொற்கள்

ஊதியம்
ஊர்வலம்
ஊட்டி
ஊதல்
ஊறுகாய்

எ வரிசை சொற்கள்

எருது
எலுமிச்சை
எலி
எண்ணிக்கை
எழுத்து

ஏ வரிசை சொற்கள்

ஏலக்காய்
ஏணி
ஏற்றம்
ஏற்றுமதி
ஏமாற்றம்

ஐ வரிசை சொற்கள்

ஐவர்
ஐந்து
ஐம்பொறி
ஐப்பசி
ஐயம்

ஒ வரிசை சொற்கள்

ஒட்டகம்
ஒழுக்கம்
ஒளிவட்டம்
ஒழுங்கு
ஒலிபெருக்கி

ஓ வரிசை சொற்கள்

ஓநாய்
ஓடம்
ஓடை
ஓட்டு
ஓவியர்

ஒள வரிசை சொற்கள்

ஒளடதம்
ஒளவையார்
ஒளவியம்
ஒளனம்
ஒளசீரம்

ஃ வரிசை சொற்கள்

எஃகு
அஃறினை
இஃது
எஃகுவாள்
பஃறோல்


திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore