மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி GDP என்றால் என்ன கட்டுரை

Updated On

ஒரு நிலப்பகுதியின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (Gross Domestic Product அல்லது GDP) என்பது, அப்பகுதியின் பொருளாதாரத்தின் அளவை அறிய உதவும் அளவைகளுள் ஒன்றாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியுள், ஒரு ஒரு நிலப்பகுதியின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மொத்தப் பொருட்களினதும், சேவைகளினதும் சந்தைப் பெறுமதியே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என வரைவிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது.

உள்ளடக்க அட்டவணை

  • மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அறிமுகம்
  • மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்றால் என்ன மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம்
  • மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை அளவிடும் முறைகள்
  • செலவின முறையைப் புரிந்து கொள்ளுதல்
  • மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் மொத்த தேசிய உற்பத்திக்கும் (GNP) இடையிலான வேறுபாடு
  • நாம் ஏன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை கணக்கிட வேண்டும்
  • முடிவுரை

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அறிமுகம்

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) என்பது ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் அளவை அளவிடுவதாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்து பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் சந்தை மதிப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது காலாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சி காலாண்டை ஒப்பிடுவதற்கும், பொருளாதார கொள்கைகளின் வெற்றி / தோல்வியை தீர்மானிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்றால் என்ன மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம்

ஒரு நாட்டில் ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் மொத்த பண மதிப்பு அதன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆகும். இது ஒரு நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியை அளவிட உதவுகிறது மற்றும் ஒரு பகுதி அல்லது ஒரு தொழிலை அளவிடவும் பயன்படுகிறது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி விற்பனையை விட மதிப்பு கூட்டலை அளவிடுகிறது; ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் நிகர மதிப்பும் சேர்க்கப்படுகிறது (வெளியீட்டின் மதிப்பு அதை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மதிப்பைத் தவிர).

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை அளவிடும் முறைகள்

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை அளவிட பல முறைகள் உள்ளன, ஆனால் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் முறை செலவு முறை. இந்த முறை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை நுகர்வு, முதலீடு, அரசாங்க செலவுகள் மற்றும் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிக்கு இடையிலான வித்தியாசமாக கணக்கிடுகிறது.

செலவின முறையைப் புரிந்து கொள்ளுதல்

பொருளாதார வல்லுநர்கள் நுகர்வை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறார்கள்: தனியார் நுகர்வு மற்றும் பொதுத்துறை செலவு. முதலீடு என்பது முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான செலவு ஆகும். மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை அளவிடும் இந்த முறை மூலதனப் பொருட்களைச் சேர்ப்பதால் மொத்த உற்பத்தி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் மொத்த தேசிய உற்பத்திக்கும் (GNP) இடையிலான வேறுபாடு

மொத்த தேசிய உற்பத்தி (ஜி.என்.பி) மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து வேறுபட்டது. ஜிடிபி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலத்தின் பரப்பளவு மற்றும் புவியியல் எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது. மறுபுறம், ஜி.என்.பி புவியியல் எல்லைகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை மற்றும் ஒரு நாட்டின் குடிமக்களின் உற்பத்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது, அவர்களின் இருப்பிடத்தைப் பொருட்படுத்தாமல்.

நாம் ஏன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை கணக்கிட வேண்டும்

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அனைத்து நாடுகளுக்கும் ஒரே மாதிரியாக கணக்கிடப்படுகிறது, இது ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியை மற்றொரு நாட்டின் வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடுவதை எளிதாக்குகிறது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அடிப்படையில், உலக நாடுகள் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன: அதிக வருமானம் கொண்ட நாடுகள், குறைந்த வருமானம் கொண்ட நாடுகள் மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகள்.

எல்லா நாடுகளிலும் ஒரே முறையில் ஜி.டி.பி கணக்கிடப்படுவதால் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியை மற்றொரு நாட்டின் வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடுவது எளிதாகியுள்ளது.

ஜி.டி.பியின் அடிப்படையில்தான் உலக நாடுகளை உயர்ந்த வருமானமுள்ள நாடுகள், குறைந்த வருமானமுள்ள நாடுகள், நடுத்தர வருமானமுள்ள நாடுகள் என மூன்று வகையாக தரம் பிரிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் 2012-ல் இந்தியாவின் ஜி.டி.பி 1.82 ட்ரில்லியனாகவும், சீனாவின் ஜி.டி.பி 8.227 ட்ரில்லியனாகவும், பாகிஸ்தான் ஜி.டி.பி 231.2 பில்லியனாகவும், அமெரிக்காவின் ஜி.டி.பி 15.68 ட்ரில்லியனாகவும் இருந்தது. அதாவது பாகிஸ்தான் பொருளாதாரத்தைப் போல எட்டு மடங்கு பெரியது நமது பொருளாதாரம்.

ஆனால் சீனாவின் பொருளாதாரம் நம்முடையதைப் போல நான்கரை மடங்கு பெரியது. சீனாவை போல இருமடங்கு பெரியது அமெரிக்கப் பொருளாதாரமென்று நாம் அறிய முடிகிறது.

உள்நாட்டு உற்பத்தி எதிர் தேசிய உற்பத்தி

மொத்த தேசிய உற்பத்தி ( மொ.தெ.உ, Gross National Product) மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (மொ.உ.உ) இருந்து மாறுபட்டது. மொ.உ.உ ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியின் அளிவீடு. இதற்கு புவியியல் எல்லைகள் உண்டு. ஆனால் மொ.தே.உ, உள்நாட்டு உற்பத்தி போலவே கணக்கிடப்பட்டாலும், அதற்குப் புவியியல் எல்லைகள் கிடையாது. எ.கா. ஒரு நாட்டின் மொ.உ.உ அந்நாட்டின் எல்லைகளுக்குள் உள்ள மக்கள் மற்றும் அமைப்புகளைக் கொண்டு மட்டுமே கணக்கிடப்படும். மொ.தே.உ கணக்கீட்டில் அந்நாட்டின் குடிமகன்கள் மற்றும் அவர்களது அமைப்புகள் அனைத்தும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். (அவை நாட்டெல்லைக்கு வெளியே அமைந்திருந்தாலும்) மேலும் ஒரு நாட்டின் மொ.உ.உ கணக்கீட்டில் பிற நாட்டு குடிமகன்களின் அமைப்புகளும் நாட்டெல்லைக்குள் அமைந்திருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆனால் மொ.தெ.உ கணக்கீட்டில் அவை ஏற்றுக் கொள்ளப்படா.

முடிவுரை

முடிவாக, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் ஒரு முக்கியமான அளவீடாகும், மேலும் இது பொருளாதார வளர்ச்சியை ஒப்பிடுவதற்கும், பொருளாதாரக் கொள்கைகளின் வெற்றி / தோல்வியைத் தீர்மானிப்பதற்கும், பொருளாதார பின்னடைவைக் கண்காணிப்பதற்கும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை அளவிடுவதற்கு மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் முறை செலவு முறை ஆகும், இது நுகர்வு, முதலீடு, அரசாங்க செலவு மற்றும் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore